Algemene voorwaarden

Alle leveringen geschieden onder leveringsvoorwaarden NKTC welke op te vragen zijn via e-mail.

 

Leveringsvoorwaarden Nederlandse Textiel en Kleding Conventie (NKTC-voorwaarden)

(Versie 1 juli 1997)

De NTKC-voorwaarden (laatstelijk gewijzigd 1 juli 1997) zijn ook gedeponeerd bij alle Kamers van Koophandel en fabrieken in Nederland.

In verband met de uitspraak d.d. 17 augustus 2004 van de Rechtbank Rotterdam in de zaak Modint versus de NMa is de rechtsgeldigheid van de leden 3 en 8 van artikel 12 (Betaling) van de NTKC-voorwaarden (versie 1 juli 1977) komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de bijzondere voorwaarden van lederen kleding en pelterijen die hier terzake naar verwijzen.

Met betrekking tot artikel 11 (Reclames) de leden 3 en 4 geldt dat geen rechten meer kunnen worden ontleend aan het laatste deel van de zin ‘echter nimmer later dan 3 (resp. 12) maanden na factuurdatum’. Dit als gevolg van de gewijzigde wettelijke regeling consumentengarantie.

TEKST NTKC-VOORWAARDEN (VERSIE 1 JULI 1997)

Artikel 1

1. De onderstaande verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van textielzaken en kleding in Nederland, alsmede in Nederland gesloten overeenkomsten inzake een loonopdracht, waarbij een lid van de Nederlandse Textiel Conventie of de Nederlandse Kleding Conventie, verder te noemen N.T.C./ N.K.C., partij is.

2. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

DEFINITIES

Artikel 2

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Voorwaarden: De onderwerpelijke verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden;
– Bureau: Het Bureau van de Conventie, waarbij de desbetreffende verkoper is aangesloten, t.w. de N.T.C. resp.

de N.K.C.;
– Werkdagen: Alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag,

2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden

geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd;
– Dagen: Alle kalenderdagen;
– Overeenkomst: Iedere overeenkomst van koop en verkoop betreffende textielzaken en kleding en/of het

verrichten van diensten aangaande textielzaken en kleding, loonopdrachten hieronder begrepen. Inzake loonopdrachtovereenkomsten m.b.t. kleding zijn de bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 142/1996 gedeponeerde N.K.C.-loonopdrachtvoorwaarden aanvullend van toepassing;

– Verkoper: Hieronder mede te verstaan Fredani Fashion, dat zich heeft verbonden tot de aanmaak en levering van kleding en/of onderdelen daarvan uit door de opdrachtgever beschikbaar gestelde textielzaken, dan wel De verkopende partij, dat zich bedrijfsmatig voor een opdrachtgever bezig houdt met de veredeling en/of bewerking van textielzaken.

– Koper: Hieronder wordt mede verstaan de onder de definitie ‘verkoper’ bedoelde opdrachtgever;
– Looptijd van de overeenkomst: De periode liggende tussen de datum van afgifte van de order en het einde van

de overeengekomen tijd van levering;
– Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening – en modelrecht en/of octrooirecht;
– Private label: alle textielzaken of kleding al dan niet gebaseerd op een of meerdere van koper afkomstige(e)

model(len) en/of monster(s) en/of (in)tekening(en) en/of dessins van stof(fen) die door verkoper alleen op basis

 

van diens materialen worden vervaardigd maar die door verkoper wel (moeten) worden voorzien van het

label/merk(teken) van de koper;
– Label/merk(teken): een van de koper afkomstig en/of door deze voorgeschreven in en/of aan en/of op de kleding

en/of textielzaken te verwerken herkenningsteken en/of -woord en/of afbeelding.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3

Alle offertes, orders, orderbevestigingen en facturen, uitgaande van de leden van de artikel 1 lid 1 genoemde Conventies, zullen zijn voorzien van een toepasselijkverklaring van de voorwaarden.
Indien deze verwijzing ontbreekt, zijn de voorwaarden op de desbetreffende offerte/overeenkomst niet van toepassing, tenzij het Conventielid aantoont, dat door hem aan de betrokken afnemer reeds eerder offerte is gemaakt, resp. met hem een overeenkomst is gesloten op basis van de voorwaarden, dan wel dat de afnemer ermee bekend is dat de verkoper lid is van een van de genoemde Conventies.

Artikel 4

Tegenover de voorwaarden zijn zelfs bij uitdrukkelijk van de hand wijzen van de toepasselijkheid van de voorwaarden alle andere voorwaarden, door kopers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s enz. gesteld en/of ergens gedeponeerd, ongeldig en voor de verkoper niet verbindend.

OFFERTES

Artikel 5

1. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 4 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. Een vaste offerte geldt als onherroepelijk aanbod, maar loopt niet langer dan tot 24.00 uur van de vijfde werkdag na die, waarop de offerte werd afgegeven en acceptatie daarvan bindt de verkoper slechts, indien het desbetreffende bericht de verkoper vóór 24.00 uur van de laatste dag bereikt. In geval van tijdige acceptatie van een vaste offerte is daardoor in afwijking van het bepaalde in artikel 6 een overeenkomst tussen verkoper en koper tot stand gekomen op het tijdstip, waarop de acceptatie in het bezit van de verkoper is gekomen. Een schriftelijke bevestiging is dan niet nodig.

ORDERS

Artikel 6

1. Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

2.Bij schriftelijke bevestiging van een overeenkomst/order door de verkoper geldt, behoudens het hieronder bepaalde, de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

3.Indien de orderbevestiging betrekking heeft op een door de koper schriftelijk gegeven order/overeenkomst en de bevestiging op enig onderdeel van de order/overeenkomst afwijkt, is de verkoper verplicht de koper daarop in een begeleidend schrijven te attenderen. Indien aan deze verplichting is voldaan, wordt de koper geacht met de inhoud van de orderbevestiging akkoord te zijn gegaan, tenzij hij binnen 8 dagen na ontvangst der bevestiging bericht van het tegendeel heeft verzonden. Indien aan de verplichting tot attenderen niet is voldaan, kan daarop door de koper geen beroep worden gedaan indien de verkoper aantoont, dat de desbetreffende afwijking door de koper is aanvaard. Indien de verkoper dit niet aantoont, geldt de oorspronkelijke order/overeenkomst van de koper.

 

INDELING

Artikel 7

1. Indien met betrekking tot het tijdstip van indeling niets is overeengekomen, is de koper verplicht de order in te delen uiterlijk acht weken vóór de leveringsdatum, c.q. vóór het einde van de leveringstermijn.

2.De koper, die niet tijdig heeft ingedeeld, heeft recht op een additionele indelingstermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgende op de werkdag waarop door hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke sommatie tot indeling is ontvangen. Geen recht op een additionele indelingstermijn bestaat, indien voor de indeling een fix-termijn is overeengekomen.

3.In geval van niet tijdige indeling wordt de leveringstermijn verlengd, c.q. de leveringsdatum opgeschoven met 15 werkdagen boven de tijdsduur, verlopen tussen de datum waarop de indeling uiterlijk had moeten geschieden en de datum waarop de indeling door de verkoper is ontvangen.

4.In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft ingedeeld, kan de verkoper de indeling zelf verrichten onder gehoudenheid daarvan kennis te geven aan de koper en daarin, voor zover dit nog zonder bezwaar kan geschieden, de door de koper binnen 10 werkdagen na ontvangst van even bedoelde kennisgeving voorgestelde wijzigingen aan te brengen.

AFROEP EN AFNAME

Artikel 8

1. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, zal als zodanig gelden de leveringsdatum, c.q. de laatste dag van de leveringstermijn.

2.Bij een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 15 werkdagen, aanvangende de eerste werkdag volgende op de werkdag waarop de schriftelijke afroep door de verkoper is ontvangen. Wanneer in de order of orderbevestiging het tijdstip is aangegeven, waarop de zaken voor afroep gereed moeten zijn of van wanneer de zaken kunnen worden afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te zijn geschied. In deze gevallen kan de levering echter reeds vóór het bedoelde tijdstip plaatsvinden.

3.In geval van niet tijdige afroep heeft de koper recht op een additionele afroeptermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag, volgende op die waarop door hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke sommatie tot afroep is ontvangen. Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat, indien voor de afroep een fixtermijn is overeengekomen. 
4. In geval van niet tijdige afroep wordt de leveringstermijn verlengd c.q. de leveringsdatum opgeschoven met 15 werkdagen, behalve indien de order betrekking heeft op zaken, die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed moeten zijn.

5. In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft afgeroepen, kan de verkoper de zaken aan de koper leveren dan wel de zaken voor rekening en risico van de koper, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de zaken geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van die levering, aan de koper schriftelijk kennis te worden gegeven.

6 Indien de koper de afname der zaken weigert, kan de verkoper overgaan tot opslag van de zaken op de wijze en met de gevolgen als voorzien in lid 5, eerste alinea.

 

LEVERING

Artikel 9

1. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden;
a. Indien de zaken door, of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangstname van de zaken;
b. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die

vervoerder;
c. Bijverzendingdooreenvervoermiddelvandeverkoper;doordeafleveringtenhuizeofaanhetmagazijnvan

de koper.

2.Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper.

3.Behalve voor afgehaalde zaken, verzorgt de verkoper ten behoeve van de koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.

4.Als regel worden de te leveren zaken als vrachtgoed of als bestelgoed verzonden. Indien op verzoek van de koper de verzending geschiedt als expressegoed of ijlgoed, dan wel per bijzonder transport, komen de extra vrachtkosten voor diens rekening.

5.Voor zendingen ter waarde van € 1250,00 en hoger neemt de verkoper de vrachtkosten tot kantoor of magazijn van de koper voor zijn rekening. Voor zendingen ter waarde van minder dan € 1250,00 komt de vracht voor rekening van de koper, met dien verstande dat de vrachtkosten van deelzendingen ter waarde van minder dan € 1250,00 ter uitvoering van voor levering ineens gegeven order boven 
€ 1250,00 eveneens voor rekening van de verkoper komen, tenzij de deelzending geschiedt op verzoek van de koper.

6.Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan, door de zaken ter beschikking van de afnemer gereed te houden, mits hij hiervan binnen 3 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de levering werkelijk plaats vindt.

Artikel 10

1. Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen, met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. Indien de tijd van levering slechts is aangeduid met ‘spoed’, ‘direct’, ‘uit voorraad’ of woorden van gelijke strekking, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 10 werkdagen zijn overeengekomen, ingaande op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de tijd van levering niet is aangeduid, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 4 maanden zijn overeengekomen, ingaande op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

2.a. Voor N.T.C.-leden: De verkoper heeft, behoudens indien een leveringstermijn is overeengekomen, recht op een voorleveringstermijn van tien werkdagen, eindigende daags voor de leveringsdatum. 
b. Voor N.K.C.-leden: De verkoper heeft slechts recht op een voorleveringstermijn van 10 werkdagen in de gevallen bedoeld in lid 4.

3.De verkoper heeft, behoudens het gestelde in lid 4, recht op een naleveringstermijn van 10 werkdagen, ingaande daags na afloop van de leveringstermijn c.q. ingaande daags na de leveringsdatum;

4.Géén recht op een naleveringstermijn bestaat;
a. Wanneer de looptijd van de overeenkomst niet langer is dan 15 werkdagen;
b. Voor afroeporders betrekking hebbende op zaken, die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor 
verzending gereed moeten zijn.

 

5.Zaken, waarvan de levering plaatsvindt na de naleveringstermijn, c.q. in de gevallen bedoeld in lid 4 na de leveringsdatum c.q. na de leveringstermijn, kunnen door de koper worden geweigerd, dan wel binnen 5 werkdagen na ontvangst aan de verkoper op diens kosten worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de zaken te hebben aanvaard.

6.De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij de verkoper na afloop van de naleveringstermijn, c.q. indien geen recht op een naleveringstermijn bestaat, na de leveringsdatum, c.q. na afloop van de leveringstermijn, schriftelijk heeft gesommeerd binnen 6 werkdagen na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de verkoper daarmede in gebreke blijft.

7.In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien of voor zover zij niet binnen drie maanden (bij overeenkomsten N.K.C.-leden) resp. zes maanden (bij overeenkomsten met N.T.C.-leden) na afloop van de leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn, c.q. leveringsdatum, is geschied op verzoek van de koper, dan wel het gevolg is van niet tijdig indelen en/of niet afroepen door de koper, dan wel van opschorting van de levering in de gevallen, bedoeld in artikel 12 lid 11 e.v. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor géén der partijen recht op schadevergoeding. Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing, indien de koper vóór afloop van bedoelde termijn van 3 resp. 6 maanden nakoming, dan wel ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding conform lid 6 heeft gevorderd.

RECLAMES

Artikel 11

1. Onder Reclames worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid enig leverantie.

2.Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclame-advies, hetwelk een omschrijving van de reclame moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.

3.Voor N.T.C.-leden: betreft de reclame zichtbare, of anderszins waarneembare gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, of waarop volgens handelsusance de controle niet direct na ontvangst der zaken pleegt te geschieden, dan kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken, echter nimmer later dan 3 maanden na factuurdatum. Op deze van lid 2 afwijkende regeling kan geen beroep worden gedaan, indien de koper van het gebrek door een eenvoudige steekproef binnen de in lid 2 genoemde termijn had kunnen constateren.

4.Betreft de reclame niet zichtbare, of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij de be- of verwerking van de stoffen, of bij het gebruik van de uit de stoffen gefabriceerde artikelen of de geleverde zaken kunnen blijken (verborgen gebreken), dan kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum.

5.Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft.

6.Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

7.Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden der zaken en omtrent exclusiviteit zijn slechts van kracht, indien deze door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd dan wel door middel van labels, etiketten of anderszins op de zaken zijn aangeduid als b.v. krimpvrij, wasecht, 100% rayon, sanfor, indanthren, all wool, waterproof e.d.

8.In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de verkoper het recht, de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen (remplacerecht), mits de herlevering plaats vindt;

 

a.Indien de reclame betrekking heeft op zichtbare gebreken: vóór de leveringsdatum, c.q. vóór het einde van de leveringstermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringstermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen;

b.Indien de reclame betrekking heeft op gebreken als bedoeld in lid 3 of lid 4: binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 25 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 25 werkdagen na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn.

9. Het remplacerecht kan niet geldend worden gemaakt in geval de ondeugdelijke levering kennelijk ten doel heeft gehad om door middel van het remplacerecht een verlenging van de leveringstermijn te bereiken.

10.Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken slechts opgeschort van het tijdstip af, waarop ter zake van die reclame advies is gevraagd overeenkomstig artikel 18. De opschorting eindigt op het tijdstip waarop het advies bindend is geworden.

11.Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door het in lid 2 bedoelde schriftelijke reclame- advies, zijn niet toegestaan. De kosten van ongegronde en/of niet vooraf geadviseerde retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De verkoper kan de desbetreffende zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van de koper opslaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met ongeoorloofde retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen, is diens gespecificeerde opgave voor de koper bindend behoudens tegenbewijs. De koper is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan.

 

BETALINGEN

Artikel 12

1. Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn geleverd.

2.Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn (vervaldag) door middel van franco, remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen, waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van de verkoper in het bezit van de koper is, behoudens het bepaalde in lid 3.

3.Tenzij geen dan wel een lagere dan de hierna vermelde betalingskorting is overeengekomen, bedraagt deze; altijd 0% indien anders overeengekomen bij offerte of order afgifte. De betalingskorting wordt berekend over de verkoopprijs der zaken. Andere krediettermijnen dan de in dit lid genoemde worden niet verleend.
Het bureau kan toestaan dat, mits continu toegepast, de facturen van een tijdvak gecombineerd worden betaald, indien dit geschiedt met inachtneming van een gemiddelde krediettermijn, die overeenkomt met de onder b., resp. c., resp. d. genoemde krediettermijnen.

4.Aan het doen van een vroegere betaling, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst is overeengekomen, kan geen recht op een overeenkomstige hogere korting worden ontleend, indien de verkoper hiermede niet akkoord gaat. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande factuur, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 10.

5.Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van de verkoper.

6.De verkoper is niet verplicht de koper vooraf opmerkzaam te maken op het vervallen van een vordering of hem rekeninguittreksels e.d. te zenden, tenzij anders is overeengekomen.

 

7.De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in verzuim, behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 10.

8.Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervalt de betalingskorting, met dien verstande dat in geval is verkocht op de betalingsconditie. Bovenstaande echter alleen indien een korting is overeengekomen

9.Vanaf de 14e dag,  volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de koper voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen of gedeelte van 14 dagen aan de verkoper een rente wegens te late betaling schuldig van 0,5% van het verschuldigde bedrag.

10.De in gebreke zijnde koper is ter zake van kosten, door zijn in gebreke zijn veroorzaakt, aan de verkoper verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten, een som gelijk aan het percentage zoals vermeld in het incassokostentarief van de Nederlands Orde van Advocaten van elk factuurbedrag dat achterstallig is (geweest) met een minimum van € 22.69 en een maximum van  € 680.67 per factuur.
In geval de verkoper of namens hem het bureau de vordering uit handen heeft gegeven, wordt het maximum per factuur verhoogd tot € 2268.90 onverminderd de door de rechter vastgestelde proceskosten.

11.De verkoper heeft tegenover de koper, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht;
a. onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de

betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;
b. de leveringen (alsook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten,

onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen.
Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking nodig is;

c. de desbetreffende koopovereenkomst geheel, of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring;

d. één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring.

Tot de uitoefening van de onder a, b en c genoemde rechten kan eerst worden overgegaan, nadat de verkoper de koper een termijn van drie dagen heeft gesteld, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper daarmede in verzuim blijft, terwijl het onder d genoemde recht eerst zal worden uitgeoefend, indien de koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling, van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden.

Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

12.Indien de koper tegenover één of meer verkopers, aangesloten bij N.T.C. of N.K.C. al dan niet blijkens bekendmaking van het Bureau, in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft iedere verkoper, zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten, voor zover niet uitgevoerd, de rechten omschreven in lid 11.

13.Tot de bekendmaking, bedoeld in lid 12, zal het Bureau niet overgaan alvorens aan de koper gedurende 8 dagen gelegenheid is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, behoudens het geval waarin naar het oordeel van het Bureau uit hoofde van onverwijlde spoed met de bedoelde bekendmaking niet kan worden gewacht.

 

14.Van de in de leden 11 en 12 genoemde rechten kan geen gebruik worden gemaakt en de in lid 12 bedoelde bekendmaking zal achterwege blijven, indien de koopovereenkomst door de koper niet is afgewikkeld, in verband met een door hem te dier zake ingevolge de voorwaarden aanhangig gemaakt geschil als bedoeld in artikel 18 en zulks daarin nog geen bindende uitspraak is gedaan.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 13

1. De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan;
a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b. de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve

van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c. devorderingenwegenstekortschietenindenakomingvangenoemdeovereenkomsten;

2.Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

3.De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 12 lid 11 c en d en in artikel 12 lid 12 desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op de grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

4.Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

5.In het geval van subrogatie als bedoeld in lid 4 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

6.Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 4 en 5 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

7.Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

8.De koper is verplicht de in lid 1 bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen, dat de verzekering ook loopt op zaken van derden, hetzij laatstbedoelden bij het aangaan der verzekering belanghebbenden zijn, hetzij gedurende de loop der verzekering belanghebbenden zullen worden. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in plaats van de betrokken zaken.

 

OVERMACHT

Artikel 14

1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmee de verkoper, resp. de koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

2.De verkoper resp. de koper, zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

3.In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

4.In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

5.Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

BELASTINGEN

Artikel 15

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is, of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen: alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper.

 

ONTBINDING SAMENHANGENDE ORDERS

Artikel 16

Indien de verkoper in verzuim is of volgens zijn schriftelijke gegeven verklaring in verzuim zal geraken een order conform deze overeenkomst uit te leveren, is koper gerechtigd andere met deze order naar bestemming economisch onverbrekelijk samenhangende orders resp. gedeelten daarvan schriftelijk te ontbinden.

RECHT VAN TERUGHOUDING VAN DE KOPER

Artikel 17

In geval de koper of de verkoper een erkende vordering uit hoofde van een in artikel 2 bedoelde overeenkomst heeft, welke niet, of slechts gedeeltelijk kan worden verrekend met schulden aan de verkoper, heeft de koper het recht textielzaken en kleding, die hij rechtmatig van de verkoper onder zich heeft, tot een maximum van de gefactureerde waarde gelijk aan het niet verrekenbare gedeelte der vordering als zekerheid te behouden en te verkopen ter verrekening van genoemde vordering op de verkoper.

GESCHILLENREGELING

Artikel 18

1. In geval van geschil tussen verkoper en koper, daaronder begrepen geschillen die slechts door één hunner als zodanig wordt beschouwd, met betrekking tot en/of verband houdende met en/of voortspruitende uit:
a. Reclames;

b.De vraag of een order al dan niet schriftelijk is bevestigd en/of aan de verplichting tot attendering, bedoeld in 
artikel 6 lid 3, is voldaan;

c.Devraagofovermachtaanwezigisen/ofhoedegevolgendaarvantussenpartijenmoetenwordengeregeld;

d.De toepassing van het eigendomsvoorbehoud;

e.De vraag of indeling, afroep of afname door de koper resp. levering door de verkoper al dan niet tijdig heeft 
plaats gehad;

  1. De vraag of al dan niet rechtmatig is ontbonden;

 

g.De vraag of wegens tekortkoming in de nakoming van de verkoper resp. de koper aan de wederpartij een schadevergoeding dient te worden toegerekend en zo ja, tot welk bedrag;

h.De toepassing van het bepaalde in de artikelen 16 en 17;
zal het Bureau, indien de koper geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht omschreven in lid 4, op schriftelijk verzoek van de meest gerede partij aan partijen bij aangetekend schrijven een advies uitbrengen, omtrent de wijze waarop het betrokken geschil dient te worden opgelost. Dit advies kan een regeling inhouden, die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen. Dit advies zal tussen partijen het karakter hebben van een bindend advies, tenzij één er of beide partijen daartegen beroep als bedoeld in het volgende lid heeft ingesteld.

2.Tegen een advies als bedoeld in het voorafgaande lid kan elke der betrokken partijen, mits binnen veertien dagen na de aangetekende verzending van het advies, of van de beslissing aan partijen, bij aangetekende brief aan het Bureau en op de wijze als voorzien in het Reglement van Bindend Advies voor de Bedrijfskolom Textiel in beroep komen bij de Raad van Bindend Advies voor de Bedrijfskolom Textiel.

3.Voor zover op grond van lid 1 advies of bindend advies moet worden gevraagd en de koper geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht omschreven in lid 4 is de overheidsrechter niet bevoegd uitspraak tussen partijen te doen en hebben partijen uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht het desbetreffende geschil voor de overheidsrechter aanhangig te maken. Voor de berechting van andere dan de in lid 1 bedoelde geschillen, is steeds mede bevoegd de rechter van de woonplaats, c.q. de plaats van vestiging van de verkoper en van de plaats van vestiging van het bureau.

4.In afwijking van het vorenstaande heeft de koper het recht met betrekking tot de beslechting van het geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter. De koper zal van dit recht slechts gebruik kunnen maken indien hij zijn voorkeur voor een beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter tegenover de verkoper heeft kenbaar gemaakt binnen 1 maand nadat deze zich tegenover hem (koper) schriftelijke op het beding in lid 1 heeft beroepen.

SAMENSTELLINGETIKETTEN

Artikel 19

Textielzaken en kleding, die gereed zijn voor direct gebruik door de consument en die door de detailhandel slechts aan de consument mogen worden aangeboden voorzien, van etiketten die de samenstelling van de verwerkte grondstoffen aangeven, zullen worden geleverd, voorzien van de vereiste samenstellingetiketten. Wanneer geen of onjuiste samenstellingetiketten zijn aangebracht, wordt dit geacht een zichtbaar gebrek te zijn. Een zodanig gebrek vormt grond voor reclames in de zin van artikel 11 lid 2. De desbetreffende artikelen kunnen worden teruggezonden naar de leverancier voor het aanbrengen van de (juiste) etiketten.

Herlevering zal plaats vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 8. Desgewenst kan de koper de etiketten (voor eigen rekening) vervangen/aanbrengen. De leverancier stelt de benodigde etiketten daarvoor dan kosteloos ter beschikking.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT EN PRIVATE LABEL

Artikel 20

1. Verkoper garandeert, dat hij met de door hem aan koper verkochte zaken geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart koper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

2.De in lid 1 omschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor zaken die in loonopdracht zijn of moeten worden vervaardigd alsmede schendingen van een intellectuele eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen bij private label textielzaken of kleding.

3.Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/mark(teken) alsmede de van hem afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen, waarvan de private label textielzaken of kleding moeten worden voorzien te gebruiken en vrijwaart verkoper tegen elke aanspraak van een derde

 

gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/ merk(teken) alsmede de van hem afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen.

4.Indien er m.b.t. private label textielzaken of kleding sprake is van een gerechtvaardigde reclame waarbij de gereclameerde textielzaken of kleding niet conform artikel 11 lid 8 van deze voorwaarden hersteld dan wel geremplaceerd kunnen worden, heeft verkoper het recht deze textielzaken of kleding aan derden te verkopen onder gehoudenheid van algehele verwijdering van het label/merk(teken) van koper dan wel, indien verwijdering van label/merk(teken) niet mogelijk is zonder de gereclameerde textielzaken of kleding hierdoor te beschadigen, het recht deze textielzaken of kleding 1 jaar na constatering van de reclame en voorzien van het label/mark(teken) van koper aan derden te verkopen.

5.Indien verkoper koper label/merk(teken)loze textielzaken of kleding gebaseerd op van koper afkomstige modellen en/of monsters en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van stoffen heeft verkocht, garandeert koper dat hij met hiergenoemde modellen etc. geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart hij verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

6.Indien er m.b.t. deze label/merk(teken)loze textielzaken en/of kleding sprake is van een gerechtvaardigde reclame waarbij deze zaken niet conform artikel 11 lid 8 van deze voorwaarden hersteld dan wel geremplaceerd kunnen worden, heeft verkoper het recht deze textielzaken en kleding aan derden te verkopen.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Artikel 21

1. Het werkingsgebied van deze regeling omvat de Europese landen, die zijn onderworpen aan de ‘Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen d.d. 25 juli 1986 nummer h 210/29 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken’. Er is sprake van productaansprakelijkheid indien de verkoper en de koper op basis van de in deze landen op grond van genoemde richtlijn tot stand gekomen wetgeving aansprakelijk zijn voor de in lid 4 van dit artikel omschreven schade veroorzaakt door een gebrek in de door verkoper aan de koper, niet zijnde een consument, geleverde zaken.

2. Voor andere dan de in lid 1 bedoelde landen wordt onder productaansprakelijkheid verstaan de op de in deze landen vigerende wetgeving en/of jurisprudentie gebaseerde aansprakelijkheid van een koper, niet zijnde een consument, voor schade zoals omschreven in lid 4 van dit artikel welke schade is ontstaan door een gebrek in door de verkoper aan de afnemer geleverde zaken.

3.Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon die de in lid 4 genoemde schade lijdt veroorzaakt door een gebrek in de zaken.

4.Onder schade wordt verstaan:
a. de schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel;

b. beschadiging of vernietiging van een andere zaak dan de gebrekkige zaken met toepassing van een

franchise van € 500.00 indien deze zaak:
I gewoonlijk is voor ge- of verbruik in de privésfeer; en
II door de gelaedeerde consument hoofdzakelijk is gebruikt voor ge- of verbruik in de privésfeer.

5.Onder zaken in dit artikel worden verstaan alle door verkoper aan koper geleverde zaken van welke zaken door de consument niet kan worden vastgesteld wie de maker hiervan is.

6.De verkoper vrijwaart de koper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 4 ten gevolge van aanspraken van consumenten veroorzaakt door een gebrek in de zaken welke door de consument zijn gekocht in één van de in lid 1 bedoelde landen.

7.a. De verkoper is slechts tot zodanige vrijwaring gehouden indien de zaken geheel van en/of naar zijn eigen materialen zijn vervaardigd.

 

8. 9.

b.Indien de zaken gedeeltelijk naar materialen van de koper zijn vervaardigd, is de verkoper slechts tot zodanige vrijwaring gehouden indien de koper bewijst dat geen causaal verband bestaat tussen diens materialen en het gebrek in de zaken.

c.De verkoper is niet tot zodanige vrijwaring gehouden indien de zaken na levering een bewerking ondergaan waardoor het schade veroorzakende gebrek in de zaken is ontstaan. In geval van twijfel zal een door de verkoper aan te wijzen onderzoeksinstituut hierover bindend beslissen.

d.Indien de zaken geheel zijn vervaardigd volgens de materialen van de koper vrijwaart de koper de verkoper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 4 tengevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek in de zaken tenzij de koper bewijst dat er geen causaal verband bestaat tussen dienst materialen en het gebrek in de kleding.

e.Onder materialen bij kleding wordt verstaan hetgeen hierover is bepaald in artikel 2 van de N.K.C.- loonopdrachtvoorwaarden. Indien de zaken slechts voorzien behoeven te worden van het label/merk(teken) van koper worden deze zaken geacht geheel naar eigen materialen van verkoper te zijn gemaakt.

De verkoper is slechts tot genoemde vrijwaring verplicht indien de schade zoals omschreven in lid 4 meer bedraagt dan € 500.00.

De verkoper draagt zorg voor afdoende verzekering tegen schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van productaansprakelijkheid zoals omschreven in deze regeling. De verkoper zal, indien zowel hij als de koper zulks wenselijk achten, op de polis doen aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen worden aan degene die de schade daadwerkelijk heeft geleden. De verkoper houdt voor de koper een bewijs van verzekering genoegzaam aantoonbaar.

10.De koper verplicht zich in geval hij op basis van de in lid 2 genoemde wetgeving en/of jurisprudentie door een consument of een derde namens de consument wordt aangesproken dit binnen drie werkdagen na aansprakelijkheidsstelling bij de verkoper te melden. De verdere afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling zal in goed overleg tussen de verkoper, dienst verzekeraar en de koper plaatsvinden waarbij geen erkenning van de aansprakelijkheid noch toekenning van enige schadevergoeding door de koper zal plaatsvinden dan nadat hieromtrent tussen de verkoper, diens verzekeraar en de koper overeenstemming is bereikt.

11.Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen in deze regeling omschreven niet nakomt vervalt de in lid 7 sub a. en b. genoemde vrijwaring.

BIJZONDERE VOORWAARDEN UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN, AFGESLOTEN MET LEDEN VAN DE NEDERLANDSE KLEDING CONVENTIE

Enkele stuks, maatafwijkingen, grote maten en force’s

Afgegeven prijzen gelden voor bestellingen van meerdere stuks van eenzelfde model in bij de verkoper voor het betreffende artikel usantiële (standaard) maat resp. maat/assortiment.